• CorpCommGroep

  Postbus 74775
  1070 BT  AMSTERDAM
  020-4004466

 • Communicatie management

  1 nov 2013 | corpcomm
 • Wat is communicatie management

  Intern:

  Communicatiemanagement is het managen van communicatieprocessen om de gestelde doelen zo optimaal mogelijk te realiseren. Communicatiemanagement binnen de organisatie heeft enerzijds nauwe raakvlakken met human resource management. Het optimaal inzetten en benutten van de beschikbare menskracht. Anderzijds heeft communicatie management haar wortels in management het sturen van de organisatie.

  Extern:

  Communicatiemanagement is ook het sturingsmechanisme voor de communicatienaar buiten. Immers: als iedereen in de organisatie, met goede communicatie op de hoogte is van de doelstellingen en wat er verwacht wordt in houding en gedrag, dan pas is het mogelijk om de externe communicatie goed uit te voeren.

 • Waarom communicatie management?

  Organisaties moeten zich constant aanpassen aan veranderingen.Deze veranderingen worden voornamelijk opgelegd door de omgeving waarin de organisatie opereert.

  De invloeden vanuit de operationele omgeving die deze veranderingen noodzakelijk maken zijn van economische, politieke, technische en sociaal-maatschappelijke aard. Veranderen van beleid is dus steeds nodig. Het welslagen hiervan staat of valt met de manier waarop het management in staat blijkt te kunnen communiceren met de medewerkers.

  Immers alleen als de medewerkers meegaan in dit proces en het willen 'dragen' pas dan is er sprake van succesvol veranderen van het beleid, van de cultuur en gedrag van de organisatie. En met name het veranderen van de cultuur en het ingesleten gedrag blijkt in de praktijk het moeilijkst en daarom in de meeste gevallen volkomen te mislukken.

 • Wat is het doel van Communicatie management?

  Het doel van communicatie management is managers en leidinggevenden te leren zo effectief en flexibel mogelijk te functioneren in een complexe omgeving die constant onderhevig is aan veranderingen. In dit proces opereert de persoon zelf als hét instrument van het handelen.

  Veranderingen in de organisatie staan of vallen door de wijze van te realiseren interactie tussen leidinggevenden en uitvoerenden. Juist bij het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen is de communicatieve rol van managers cruciaal.

 • Hoe werkt Communicatie Management?

  Communicatie Management is een methode waarbij de beoogde beleidsdoelstellingen van de organisatie of Cliënt het uitgangspunt is voor een traject van supervisie, coaching, counseling en training. Gebruik makend van organisatiedeskundige, gedragswetenschappelijke- en communicatiedeskundige princies is het mogelijk zodanige attitudewijzigingen in een organisatie te realiseren dat succes is te garanderen.
  Communicatiemanagement als geïntegreerd onderdeel van de beleidsvoering bepaalt en stuurt de extrene communicatie via de interne communicatie.

  De belangrijkste aandachtspunten voor communicatiemanagement hebben te maken met het denken, voelen, handelelen én realisme van de managers.

  Denken:

  • Het bewust worden en leren hanteren van de eigen sterke en zwakke punten.

  Handelen:

  • Doordat er meer inzicht ontstaat in het eigen gedrag en dat van anderen en inzicht in de organisatie- en communicatieprocessen, leert men efectiever en efficiënter op te treden.
  • Hierdoor is het mogelijk om deze organisatie- en communicatieprocessen beter te hanteren, te sturen, te veranderen en te stroomlijnen, niet alleen in relatie tot zichzelf, maar ook naar anderen.

  Voelen:

  • Men leert zijn (veelal verborgen) emoties (her)kennen en leert er anders/zakelijker mee om te gaan.
 • Hoe lang duurt een Communicatie management project?

  Een intern communicatie management traject vergt voor een groep van 50-200 medewerkers ongeveer 6-9 maanden, afhankelijk van de complexiteit can de te realiseren doelen.

  Daarnaast zijn er nog 2-3 maanden nodig voor het zetten van het externe communicatietraject. 

  Wat kost een communicatie management totaalproject?

  Natuurlijk kost een communicatie management totaalproject zowel tijd als geld. Dit is door de organisatie snel terugverdiend als men de economische en sociale revenuen als gevolg van verhoogde motivatie, grotere betrokkenheid, teamgeest, bewustwording van eigen verantwoordelijkheid, een gunstige werksfeer, teruglopend ziekteverzuim, minder fouten, dus minder uitval of klachten en efficiënter werken bij elkaar optelt.

  Investering:

  Als u het financieel verlies, als gevolg van onvoldonede of slechte communicatie kapitaliseert, dan is het geld dat wordt besteed aan communicatie management en verbetereing van de interne communicatie, geen kostenpost maar een investering die zich snel terugverdient.
  Investeren in communicatie management én specifiek in interne communicatie getuigt van visie, werkelijkheidszin en verantwoordelijkheid.

 • Together we make it happen!